Reglement van inwendige orde

Dit reglement is ter inzage van elk koorlid en is terug te vinden op de website van vzw Omnia Cantica. Elk koorlid wordt aldus geacht dit reglement op te volgen en te onderschrijven.

 1. Wekelijkse repetities: Elke woensdag is er repetitie in de Maalderij (Sterrebeek) van 20u tot 22u. We dringen aan om tijdig aanwezig te zijn. Indien een repetitie wegvalt worden de koorleden per e-mail verwittigd. Van alle koorleden wordt verwacht dat ze zoveel mogelijk deelnemen aan deze repetities. In de aanloop van een uitvoering is de aanwezigheid onontbeerlijk.
 2. Partituren: OC zal principieel instaan voor de partituren voor elk lid, uitzonderlijk kan een bijkomende kost worden aangerekend. De leden worden geacht om zorgzaam met deze partituren om te gaan en bij eventuele beëindiging van hun lidmaatschap deze terug in te leveren.
 3. Uitvoeringen: Principieel mag elk lid dat regelmatig de repetities bijwoont, meezingen. De dirigent kan omwille van een te zwakke kennis van de partituur leden weigeren om deel te nemen. De leden dienen zich te houden aan de onderrichtingen van het bestuur wat kledij en timing betreft.
 4. Aansprakelijkheid: Elk lid is via "Koor en Stem" persoonlijk verzekerd zowel gedurende de repetities als bij de uitvoeringen. Gebeurlijke lichamelijke ongevallen dienen binnen de 24u gemeld te worden aan het secretariaat.
 5. Stemkeuze: De muzikale leiding heeft het recht om de persoonlijke stemkeuze van elke lid te evalueren en eventueel bij te sturen in functie van de evenwichten van de stemgroepen. Een ledenstop in een bepaalde stemgroep kan worden aangekondigd.
 6. Opdrachten: Het bestuur behoudt zich het recht om elk project, wie ook de aanbrenger is, te evalueren en de prijs te bepalen in functie van de reële kost en eventueel niet te aanvaarden

Statuten VZW

ARTIKEL 1. DE VERENIGING

Art. 1. Eerste lid. Rechtsvorm

 

De ondergetekenden:

1. Franky DE VOS, 

2. Jean-Pierre BUSET, 

3. Jan LENAERTS, 

4. Christine VAN RAEMDONCK, 

5. Wilfried GEVERS, 

6. Valère DE VLAM, 

7. Hedwig SCHETSKE, 

8. Jeffrey DIRIX, 

allen van Belgische nationaliteit, verklaren bij onderhandse akte een vereniging op te richten als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder winstoogmerk (hierna "VZW" genaamd) op grond van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en de Wet van 16 januari 2003 (hierna genoemd "V&S-wet").

Art. 1. Tweede lid. Naam

 1. De VZW draagt de naam ’Gemengd Koor Omnia Cantica Zaventem’, afgekort O.C.
 2. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting "VZW", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.

 

Art. 1. Derde lid. Zetel

 1. De zetel van de VZW is gevestigd te Zaventem, Robert Schumanlaan 31, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.
 2. De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats binnen het Nederlands taalgebied en de nodige openbaarmakingsvereisten te vervullen.

Art. 1. Vierde lid. Duur

 

De VZW is opgericht voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 2. DOELEINDEN EN ACTIVITEITEN

Art. 2. Eerste lid. Doeleinden

 

De vereniging stelt zich tot doel muziek te beoefenen, onder meer in de vorm van de meerstemmige koorzang gebracht door een gemengd volwassenenkoor.

Art. 2. Tweede lid. Activiteiten

 

Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstellingen van de VZW worden verwezenlijkt, behoren onder meer:

Het organiseren van zangrepetities met het oog op het organiseren van alle mogelijke manifestaties waarin de koorzang aan bod komt.

Daarnaast kan de VZW alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen.

ARTIKEL 3. LIDMAATSCHAP

ART. 3. Sectie 1. Actieve Leden

 1. Er zijn minstens 18 actieve leden met alle rechten zoals omschreven voor de leden in de V&S-wet.
 2. De stichter van het koor, de heer De Vlam Valeer, woonachtig te 1930 Zaventem, Steenokkerzeelstraat 106, is voor het leven benoemd als Ere-Dirigent en maakt ambtshalve deel uit van de raad van bestuur met stemrecht. Zijn rechten en plichten stemmen daarnaast volledig overeen met die van een actief lid.
 3. Daarnaast kan iedere persoon zich kandidaat stellen als actief lid op voorwaarde dat ze de statuten en het reglement van inwendige orde van de vereniging onderschrijven.
 4. De kandidaat-leden richten hun kandidaatstelling aan de secretaris van de Raad van Bestuur.
 5. De Raad van Bestuur zal beslissen over de aanvaarding van de kandidaat als actief lid op zijn eerstvolgende vergadering. Op deze vergadering dienen minstens 4 leden van het bestuur aanwezig te zijn. De beslissing wordt genomen met een meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden van het bestuur.
 6. De Raad van Bestuur kan discretionair en zonder verdere motivatie beslissen dat een kandidaat niet wordt aanvaard als actief lid.
 7. Actieve leden hebben alle rechten en verplichtingen die in de V&S-wet en deze statuten worden beschreven. Zij betalen een lidmaatschapsbijdrage die jaarlijks zal worden vastgelegd door de Raad van Bestuur en die maximum 100 EUR zal bedragen.

ART. 3. Sectie 2. Steunende leden

 1. Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie die de doelstellingen van de VZW ondersteunt, kan bij de VZW een mondelinge aanvraag indienen om Steunend Lid te worden.
 2. De Raad van Bestuur beslist discretionair en zonder verdere motivatie dat een kandidaat niet wordt aanvaard als steunend Lid.
 3. Steunende Leden hebben enkel de rechten en plichten die in deze statuten worden omschreven.
 4. Steunende Leden hebben geen stemrecht

ART. 3. Sectie 3. Ontslag

 1. Actieve leden kunnen zich op elk ogenblik uit de VZW terugtrekken door een formeel schrijven (per gewone brief) te richten aan de Secretaris van het Bestuur. Het ontslag zal één maand na dit schrijven ingaan.
 2. Steunende Leden kunnen zich op elk ogenblik uit de VZW terugtrekken bij middel van een mondeling bericht. Het ontslag wordt effectief één maand na dit bericht.
 3. Een ontslagnemend Actief of Steunend Lid zal echter wel verplicht worden tot de betaling van de lidmaatschapsbijdrage en tot de deelname in de kosten die goedgekeurd werden voor het jaar waarin het ontslag wordt ingediend.

ART. 3. Sectie 4. Opschorting van Actieve leden

 1. Het lidmaatschap van Actieve leden die hun lidmaatschapsbijdrage voor het lopende jaar binnen de 2 maand niet betalen, wordt geschorst na een eerste schriftelijke aanmaning tot regularisatie binnen de maand na die aanmaning.
 2. Actieve leden die hun lidmaatschapsbijdrage na de regularisatietermijn niet betalen, kunnen geacht worden ontslagnemend te zijn.

ART. 3. Sectie 5. Beëindiging van lidmaatschap

 1. Als een Actief Lid in strijd handelt met de doelstellingen van de VZW, kan diens lidmaatschap, op voorstel van het Bestuur of op verzoek van minstens 1/5 van alle Actieve leden, worden beëindigd door een bijzonder besluit van de Algemene Vergadering, waarop minstens de helft van alle Actieve leden aanwezig, of vertegenwoordigd zijn, en waarbij voor de beslissing een 2/3 meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Actieve leden vereist is.
 2. Het Actief Lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, heeft het recht gehoord te worden.
 3. Steunende Leden die handelen in strijd met de doelstellingen van de VZW kunnen door eenzijdig besluit van de Raad van Bestuur uitgesloten worden van lidmaatschap.

ART. 3. Sectie 6. Rechten

 1. Geen enkel Lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de VZW op grond van de enkele hoedanigheid van Lid.
 2. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de VZW, enz. 

ARTIKEL 4. DE DIRIGENT

 1. De dirigent van de koorvereniging wordt aanvaard door beslissing van de raad van bestuur. Deze beslissing wordt genomen bij eenvoudige meerderheid.
 2. De dirigent kan slechts worden ontslagen:
  • Na beslissing van de raad van bestuur, genomen bij eenvoudige meerderheid
  • Na bekrachtiging van deze beslissing door de algemene vergadering met twee derden der stemmen.
 3. De dirigent maakt ambtshalve deel uit van de raad van bestuur met stemrecht. Zijn rechten en plichten stemmen daarnaast volledig overeen met die van een actief lid.

 

ARTIKEL 5. DE BEGELEIDER

 1. De begeleider van de koorvereniging wordt aanvaard door beslissing van de raad van bestuur. Deze beslissing wordt genomen bij eenvoudige meerderheid.
 2. De begeleider kan slechts worden ontslagen:
  • Na beslissing van de raad van bestuur, genomen bij eenvoudige meerderheid
  • Na bekrachtiging van deze beslissing door de algemene vergadering met twee derden der stemmen.
 3. De begeleider maakt ambtshalve deel uit van de raad van bestuur zonder stemrecht. Zijn rechten en plichten stemmen daarnaast volledig overeen met die van een actief lid.


ARTIKEL 6. DE ALGEMENE VERGADERING

ART. 6. Sectie 1. De Algemene Vergadering

 1. De Algemene Vergadering bestaat uit de Actieve leden.
 2. Alle Actieve leden hebben gelijk stemrecht. Elk Actief Lid heeft één stem.

 

ART. 6. Sectie 2. Waarnemers

 

Waarnemers kunnen de Algemene Vergadering bijwonen en mogen zich, mits toestemming van de voorzitter, tot de Algemene Vergadering richten.

ART. 6. Sectie 3. Bevoegdheden

 

De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de Algemene Vergadering uitgeoefend worden:

 1. de wijziging van de statuten;
 2. de benoeming en de afzetting van de voorzitter
 3. de benoeming en de afzetting van de leden van raad van bestuur;
 4. de bekrachtiging van de beslissing van de raad van bestuur tot ontslag van de dirigent;
 5. de bekrachtiging van de beslissing van de raad van bestuur tot ontslag van de begeleider;
 6. de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
 7. de ontbinding van de vereniging;
 8. de uitsluiting van een lid;

 

ART. 6. Sectie 4. Vergaderingen

 1. De jaarlijkse bijeenkomsten van de Gewone Algemene Vergadering zullen tijdens het derde kwartaal van het kalenderjaar gehouden worden op de plaats die vermeld wordt in de uitnodiging . De uitnodiging wordt minstens 15 dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle Actieve leden per mail verstuurd. Aan de uitnodiging wordt een ontwerp van agenda toegevoegd, waarbij elk punt dat door minstens 2 bestuurders wordt aangebracht minstens 10 dagen voor de vergadering op de agenda wordt geplaatst.
 2. Bijzondere bijeenkomsten in een Buitengewone Algemene Vergadering kunnen worden samengeroepen door de Voorzitter en/of op verzoek van minstens 2 bestuurders, alsook op verzoek van minstens 1/5 van alle Actieve leden. De uitnodiging wordt minstens 15 dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle Actieve leden per mail verstuurd.


ART. 6. Sectie 5. Quorum en stemming

 1. Om op een geldige manier te beraadslagen moet minstens de helft van de Actieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij anders bepaald in deze statuten. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, tenzij anders bepaald in deze statuten.
 2. De wijziging van de statuten vereist een beraadslaging in een vergadering die voldoet aan een quorum van 2/3 van de Actieve leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden hierna bepaald, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgende op de eerste vergadering worden gehouden. Een statutenwijziging vereist een meerderheid van 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Actieve leden. Wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, vereist ze een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Actieve leden.
 3. Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere Leden vertegenwoordigd worden. Elk Lid kan maximum 2 volmachten dragen.
 4. De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of, indien gevraagd door minstens 1/3 van de Actieve leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door geheime stemming.
 5. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.
 6. Er worden notulen opgesteld en bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de Actieve leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het K.B. van 26 juni 2003 vastgelegde modaliteiten.

ARTIKEL 7. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

ART. 7. Sectie 1. Samenstelling Raad van Bestuur

 1. De VZW wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste 8 bestuurders, allen leden van de VZW. Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat actief Lid is van de vereniging.
 2. De bestuurders en de voorzitter worden benoemd door een Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden voor een termijn van drie jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. Bestuurders en voorzitter zijn herbenoembaar.
 3. De Raad van Bestuur verkiest op de eerste vergadering na de algemene vergadering onder zijn leden een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en een PR-verantwoordelijke die de taken zullen vervullen die horen bij deze functie zoals omschreven in deze statuten.
 4. De dirigent en de begeleider zijn van ambtswege lid van de raad van bestuur.
 5. De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Algemene Vergadering die daarover beslist bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
 6. De bestuurders oefenen in beginsel hun mandaat kosteloos uit. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat worden vergoed.

 

ART. 7. Sectie 2. Raad van Bestuur: vergaderingen, beraadslaging en beslissing

 1. De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de VZW het vereist, alsook binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
 2. De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter. De vergadering wordt gehouden op de zetel van de VZW of op elke andere plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief.
 3. De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig is op de vergadering. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. Bij staking van stemmen, heeft de voorzitter doorslaggevende stem.
 4. Er worden notulen opgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris en bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de Actieve leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het K.B. van 26 juni 2003 vastgelegde modaliteiten.
 5. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de VZW zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Daartoe is vereist dat er vooraf een unaniem akkoord is onder de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond per email, video- of telefoonconferentie.

 

ART. 7. Sectie 3. Tegenstrijdig belang

 1. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders alvorens de Raad van Bestuur een besluit neemt.
 2. De bestuurder met het tegenstrijdig belang, verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.
 3. Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

 

ART. 7. Sectie 4. Intern bestuur – Beperkingen

 1. De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de VZW, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens artikel 4 V&S-wet de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is.
 2. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.
 3. De Raad van Bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de VZW of de algemene bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur.
 4. De bestuurders kunnen niet zonder toestemming van de Algemene Vergadering beslissingen nemen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen van de VZW en/of de vestiging van een hypotheek. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.

 

ART. 7. Sectie 5. Externe vertegenwoordigingsmacht

 1. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de VZW in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden.Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de VZW in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door drie bestuurders die gezamenlijk handelen of door de voorzitter die gezamenlijk handelt met een andere bestuurder.
 2. In afwijking van artikel 13 V&S-wet, kunnen de vertegenwoordigingsorganen niet zonder toestemming van de Algemene Vergadering rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van de VZW bij de aan- of verkoop van onroerende goederen van de VZW en/of de vestiging van een hypotheek. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.
 3. De Raad van Bestuur of de bestuurders die de VZW vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de VZW aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de VZW binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

 

ART. 7. Sectie 6. Bekendmakingsvereisten

 

De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel, en van een uittreksel daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de VZW vertegenwoordigen, de VZW ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

ARTIKEL 8. DAGELIJKS BESTUUR

 1. Het dagelijks bestuur van de VZW op intern vlak alsook de externe vertegenwoordiging wat betreft dat dagelijks bestuur kan door de Algemene Vergadering worden opgedragen aan één of meer personen.
 2. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, moet worden gespecifieerd of deze personen alleen of gezamenlijk of als college kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.
 3. Bij gebrek aan wettelijke omschrijving van wat het "dagelijks bestuur" omvat, worden tot daden van dagelijks bestuur gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de VZW te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de Raad van Bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.
 4. De benoeming van de personen belast met het dagelijks bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel, en van een uittreksel daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de VZW vertegenwoordigen inzake dagelijks bestuur, de VZW ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.


ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BESTUURDER EN DAGELIJKS BESTUURDER

 1. De bestuurders en dagelijks bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de VZW.
 2. Tegenover de VZW en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten en zijn ze aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun (dagelijks) bestuur.

ARTIKEL 10. TOEZICHT DOOR EEN COMMISSARIS

 1. Zolang de VZW voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in artikel 17, §5 V&S-wet niet overschrijdt, is de VZW niet verplicht een commissaris te benoemen.
 2. Zodra de VZW de drempelbedragen overschrijdt, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin weer te geven, aan een commissaris opgedragen, te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een termijn van drie jaar. Deze bepaalt ook de bezoldiging van de commissaris.

ARTIKEL 11. FINANCIERING EN BOEKHOUDING

ART. 11. Eerste lid. Financiering

 1. De vereniging zal onder meer worden gefinancierd door subsidies, toelagen, giften, bijdragen, schenkingen, legaten en andere voorzieningen in laatste wilsbeschikkingen en testamenten, gegeven zowel om de algemene doeleinden van de vereniging te ondersteunen als ter ondersteuning van een specifiek project.
 2. Daarnaast kan de vereniging fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet. 

ART. 11. Tweede lid. Boekhouding

 1. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
 2. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 V&S-wet en de daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten.
 3. De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig het bepaalde in artikel 26novies V&S-wet. Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening tevens neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig het bepaalde in artikel 17, § 6 V&S-wet en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten.
 4. De Raad van Bestuur legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar alsook een voorstel van begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

 1. De Algemene Vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen m.b.t. de ontbinding voorgelegd door de Raad van Bestuur of door minimum 1/5 van alle leden. De samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, sectie 4 van deze statuten.
 2. De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid gesteld voor een doelwijziging in artikel 6, sectie 5, § 2 van deze statuten. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de VZW steeds dat zij "VZW in vereffening" is overeenkomstig artikel 23 V&S-wet.
 3. Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering twee vereffenaars waarvan zij de opdracht zullen omschrijven.
 4. Ingeval van ontbinding en vereffening, beslist de buitengewone Algemene Vergadering over de bestemming van het vermogen van de VZW dat moet worden toegekend aan aan een vereniging of vzw met gelijkaardig doel.
 5. Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 en 26novies van de V&S-wet en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.